Voorwaarden Alexander Hairstylers
1. Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander en op alle met Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander aangegane overeenkomsten.
1.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.3. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander heeft ingestemd.
1.4. De internetsite van Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.
1.5. Onder .Koper. wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6. Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7. Door het gebruik van de internetsite van Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8. Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.
2.3. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; - de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (.bestelformulier.) aan Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander via elektronische weg is verzonden en door Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander is ontvangen.
2.4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.
2.5. Koper en Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander zullen, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs gelden.
2.6. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander worden gecorrigeerd.
3.4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
3.5. Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander berekent tot 30 kg €6,95 euro bezorgkosten. Bij orders vanaf € 50,- rekenen wij binnen Nederland GEEN verzendkosten. Voor België berekenen wij tot 30 kg €11,95 bezorgkosten.
3.6. Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite.

4. Betaling
4.1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
· Ideal: gratis
· Vooraf overmaken: gratis
· Eenmalige machtiging: gratis
· Creditcard: € 0,25 per transactie + 2,8% per transactie
· Mister Cash: € 0,25 per transactie + 1,8% per transactie
· Bankcontact: € 0,25 per transactie + 1,8% per transactie
· Sofortbanking: € 0,25 per transactie + 0,9% per transactie
· DIRECTebanking: € 0,25 per transactie + 0,9% per transactie
· PayPal: € 0,60 per transactie + 3,4% per transactie
· Bitcoins: € 0,25 per transactie
(kosten exclusief 21 % btw)
(bij eenmalige machtiging: koper verklaart bij het betalen middels machtiging, de wettelijke vertegenwoordiger te zijn van de opgegeven rekening)
4.2. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.3. Wij maken gebruik van electronische facturering. Een factuur ontvangt u per email, op het, door u, opgegeven emailadres als pdf-bestand.

5. Levering en leveringstijd
5.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden na betaling of autorisatie van een eventuele betaalprovider. In beginsel streeft Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander ernaar om bestellingen binnen 7 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is wordt de Koper hier tijdig van op de hoogte gesteld en is er de mogelijkheid voor de Koper om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen teruggestort aan de Koper.
5.3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) en/of verpakking is aangebroken of verbroken, of andere gepersonificieerde producten.
6.2. Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen(na het retour ontvangen van het product) van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de verzendkosten. Retourzendingen o.b.v. herroepingsrecht zijn voor kosten en risico van koper. Verkoper hiervoor nimmer aansprakelijk te stellen.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1. Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2. Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3. Indien Alexander Hairstylers, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
8.4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.5. De Koper is gehouden Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.6. De Koper is verplicht het product aan Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht is Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, overstromingen, oorlog, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom
10.1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Alexander Hairstylers, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten.
10.3. Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Alexander Hairstylers, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
11. Persoonsgegevens
Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13. Geschillen
Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander of overeenkomsten gesloten met Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Diversen
14.1. Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 33306762. Het BTW-identificatienummer is NL 132451906B02. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander naar het e-mail adres webshop@alexanderhairstylers.nl aangegeven op de internetsite.
14.2. Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende kantooruren van Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander te beantwoorden.

Privacy Statement Alexander Hairstylers

Algemeen
Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
In dit Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij de Registratiekamer hebben plaatsgevonden.

Welke gegevens worden door Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander verwerkt?
De gegevens die door Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) en gegevens die in verband staan met het door uw gekozen betaalmiddel. Anderzijds zijn dit de zogenaamde .verkeersgegevens. van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de webshopsite van alexanderhairstylers.nl.

Wat doet Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:
- het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
- het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site;
- het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.
De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Links
De site van Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Beveiliging
Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Uw rechten
U kunt altijd aan Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander zo spoedig mogelijk zal verwerken.
Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u via de afmeldprocedure zoals op de site vermeld, Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

Informatie over Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander privacy beleid
Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy beleid van Alexander Hairstylers/ Kapsalon Alexander kunt u een e-mail sturen naar webshop@alexanderhairstylers.nl
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2020 Alexander Hairstylers | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.